خانه

هنر آن است که اساس خلقت را به صورت صنعت دربیاورد، در حقیقت صنعت و هنر مونتاژ خلقت هستند.

هنر و صنعت از دیرباز با یکدیگر رابطه متقابل و تنگاتنگ داشته اند. هنر صنعت را دلپذیر و مطابق ذائقه انسانها می ساخته است و صنعت مواد خام و ابزارهای کار هنری را فراهم می آورده است.
به طور قطع آنچه هنرمند به عنوان ابزار و تکنیک در اختیار دارد بر شیوه و نتیجه کار او مؤثر است و تلفیق هنر و صنعت ترکیبی دلپذیر خواهد بود.


مسلما تلفیق هنر و صنعت نیازمند آموزش است. آموزشی که هنرمند را به سوی استفاده از ابزار هنری و صنعتگر را به تولید ابزار تخصصی صنعتی سوق می دهد.

هدف ما از راه اندازی این وب سایت نیز کمک به تلفیق هرچه زیباتر این دو (هنر و صنعت) از طریق آموزش مهارت ها و تکنیک های به روز جهانی است.