آموزش در صنعت دیزل ژنراتور

بخش آموزش یکی از بخش های مهم و پراهمیت هر سازمان است. صنعت دیزل ژنراتور نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و نخواهد بود.
آموزش در پایور دیزل
فرآیندهای آموزش در پایور دیزل به دو بخش کارکنان داخلی و آموزش پرسنل خارج از شرکت برنامه ریزی و تدوین گشته است. آموزش در زمینه کارکنان شرکت در برنامه های فعلی و متناسب با بخش فعالیت پرسنل این شرکت به صورت فصلی تدوین گشته و میگردد. این امر علاوه بر حفظ روند رو به جلو سبب افزایش کیفیت ارائه شده بخصوص در بخش های خدمات و تعمیرات گشته است. ایجاد انگیزه مضاعف جهت پیشرفت و حرکت رو به جلو در کل پرسنل و مجموعه این شرکت از دیگر اثرات مستقیم آموزش در این شرکت است.
در زمینه آموزش اپراتوری دیزل ژنراتور به کارمندان و پرسنل مشتریان این شرکت فعالیت های غیر منسجم اما بسیاری داشته است. از جمله این دوره ها می توان به آموزش اپراتوری دیزل ژنراتور جهت کاربران همراه اول، ایرانسل و ... اشاره کرد.
این شرکت به واسطه وجود ابزار آلات و زیر ساختارهای آموزشی در زمینه دیزل ژنراتور از جمله وجود موتورهای دیزل گازسوز مستعمل و انواع قطعات باز شده ژنراتورها و همچنین وجود انواع کنترل ها و تابلوهای کنترل در کارخانه امکان آموزش به صورت عملی و کاراگاهی داراست.
نکات فوق سبب فاصله گرفتن کلاسهای آموزشی این شرکت از بحث های تئوری صرف و مشکلات عدم درک کامل مطالب عنوان شده در زمینه دیزل ژنراتور گردیده است. به واسطه وجود پتانسیلها و زیرساختهای آموزش این شرکت آمادگی تشکیل این کلاسهای آموزشی در زمینه دیزل ژنراتور در کلیه سطوح را دارد.