آموزش در صنعت دیزل ژنراتور

بخش آموزش يکي از بخش هاي مهم و پراهميت هر سازمان است. صنعت ديزل ژنراتور نيز از اين قاعده کلي مستثني نبوده و نخواهد بود.
آموزش در پايور ديزل
فرآيندهاي آموزش در پايور ديزل به دو بخش کارکنان داخلي و آموزش پرسنل خارج از شرکت برنامه ريزي و تدوين گشته است. آموزش در زمينه کارکنان شرکت در برنامه هاي فعلي و متناسب با بخش فعاليت پرسنل اين شرکت به صورت فصلي تدوين گشته و ميگردد. اين امر علاوه بر حفظ روند رو به جلو سبب افزايش کيفيت ارائه شده بخصوص در بخش هاي خدمات و تعميرات گشته است. ايجاد انگيزه مضاعف جهت پيشرفت و حرکت رو به جلو در کل پرسنل و مجموعه اين شرکت از ديگر اثرات مستقيم آموزش در اين شرکت است.
در زمينه آموزش اپراتوري ديزل ژنراتور به کارمندان و پرسنل مشتريان اين شرکت فعاليت هاي غير منسجم اما بسياري داشته است. از جمله اين دوره ها مي توان به آموزش اپراتوري ديزل ژنراتور جهت کاربران همراه اول، ايرانسل و ... اشاره کرد.
اين شرکت به واسطه وجود ابزار آلات و زير ساختارهاي آموزشي در زمينه ديزل ژنراتور از جمله وجود موتورهاي ديزل گازسوز مستعمل و انواع قطعات باز شده ژنراتورها و همچنين وجود انواع کنترل ها و تابلوهاي کنترل در کارخانه امکان آموزش به صورت عملي و کاراگاهي داراست.
نکات فوق سبب فاصله گرفتن کلاسهاي آموزشي اين شرکت از بحث هاي تئوري صرف و مشکلات عدم درک کامل مطالب عنوان شده در زمينه ديزل ژنراتور گرديده است. به واسطه وجود پتانسيلها و زيرساختهاي آموزش اين شرکت آمادگي تشکيل اين کلاسهاي آموزشي در زمينه ديزل ژنراتور در کليه سطوح را دارد.