اصول کلی درباره غرفه سازی نمایشگاهی

غرفه در معني محلي براي نمايش يا مکاني براي فروش کالا و ارايه خدمات است. غرفه، اصولا الگويي از کار شرکت کننده است، هر چه ماهرانه تر در طراحي و چيدمان ان با توجه به نوع و هدف شرکت عمل گردد به همان نسبت واقعيت شرکت بهتر انعکاس مي يابد و بايد به شکلي طراحي، ساخته، چيدمان و اداره گردد که فلسفه وجودي و موضوع فعاليت شرکت را به نمايش بگذارد.و جذابيت بصري داشته باشد . غرفه سازي
غرقه فقط يک اثر هنري نيست و نبايد فقط به يک بعد آن توجه گردد بلکه قبل از هر چيز محلي براي معرفي شخصيت شرکت و پيشبرد اهداف آن مي باشد. بطور خلاصه مي توان عنوان نمود يک غرفه نمايشي بايد داراي ويژگي هاي زير باشد:
1- داراي جذابيت لازم
2- هماهنگ با نوع کالاهاي نمايشي
3- وضعيت مکاني مناسب
4- قابل درک بودن پيام طرح براي بيننده
5- طراحي مناسب با کالاهاي قابل ارايه