انبار و قفسه بندی

در اين سيستم عرض کفه از 20 الي 50 سانتيمتر و طول آن 95 سانتيمتر ميباشد. ارتفاع قفسه بر حسب کالا و فاصله طبقاتي از 1 متر الي 6 متر و در يک يا دو يا سه طبقه قابل اجراء ميباشد. تحمل بار گسترده ساکن بر هر کفه سبک 100 و برکفه نيمه سنگين 250 کيلوگرم ميباشد.

نمونه قفسه بندي سبک پيچ و مهره اي:

 

نمونه قفسه بندي سنگين پيچ و مهره اي:

 

2) قفسه بندي فوق سنگين پالت راک (Pallet Rack)

در اين سيستم عرض قفسه از 45 الي 160 سانتيمتر و طول آن از 115 الي 270 سانتيمتر ميباشد. ارتفاع قفسه بر حسب پالت و فاصله طبقاتي از 1 متر الي 6 متر قابل اجراء ميباشد. تحمل بار گسترده ساکن بر هر کفه بنابر نياز و نوع بازوي بکار رفته متغير بوده و بطور معمول 2000 کيلوگرم ميباشد.

نمونه هاي قفسه بندي پالت راک:

 

 

 

 

3) قفسه بندي سنگين پانل راک و بالکي راک (Panel Rack)

در اين سيستم عرض کفه از 45 الي 160 سانتيمتر و طول آن از 115 الي 270 سانتيمتر ميباشد. ارتفاع قفسه بر حسب کالا و فاصله طبقاتي از 1 متر الي 6 متر و در يک يا دو يا سه طبقه قابل اجراء ميباشد. تحمل بار گسترده ساکن بر هر کفه بنابر نياز و نوع بازوي بکار رفته متغير بوده و بطور معمول 1000 کيلوگرم ميباشد.

 

 

 

4) قفسه بندي درايوين راک (خود راهرو) (Drive-in Rack)

جهت بارهاي يکنواخت و مشابه استفاده ميگردد که بعلت حذف راهرو جهت تردد ليفتراک حداکثرفضاي انبار مورد بهره وري قرار ميگيرد . در اين نوع قفسه بندي قفسه ها فاقد کفه بوده و پالت بر روي لبه هايي که بر روي بايه هاي اصلي نصب شده اند قرار مي گيرد و فقط سيستم LIFO براي اينگونه قفسه بندي قابل اجراست چون بعد از پر شدن راهرو دسترسي به اولين پالت هاي قرارداده شده امکان پذير نيست.

 

 

 

5) قفسه بندي کانتي لور (شاخه اي) (Contilever)

جهت بارهاي شاخه اي نظير لوله ، پروفيل و … مورد استفاده قرار ميگيرد .

 

 

 

 

 

6) نيم طبقه پيش ساخته (مزنين) (Mezzanine Floor)

جهت دو طبقه نمودن فضاي انبار و استفاده بهينه از سطح زيرين و فوقاني آن استفاده ميگردد .

 

 

7) انواع پالت ، باکس پالت ، پالت لاستيک و پالت مخصوص بشکه رنگي و گالوانيزه (Pallet)

جهت جابجائي و نگهداري کالا بصورت مستقل يا در قفسه بندي راک و بطورمعمول در ابعاد استاندارد

اين نوع پالت ها داراي درب بودن و ميتوان در زماني که روي هم چيده شده اند به کالاهاي داخل آنها دسترسي داشت

 

دسترسي به داخل اين پالت ها زماني که روي هم قرار گرفته اند از فاصله در نظر گرفته شده در بالاي آنها انجام مي شود.

 

پالت مخصوص نگهداري لاستيک هاي وسائط نقليه سبک و سنگين .

 

پالت مخصوص نگهداري بشکه که مي توان با استفاده از آن چند رديف بشکه را روي هم چيده و نگهداري کرد.

 

بعضي از پالت ها در زماني که مورد استفاده قرار نمي گيرند تا شده و مي توان تعداد زيادي از آنها را روي هم چيده و در فضاي کمي نگهداري کرد