اندازه غرفه

تعیین اندازه یک غرفه بر اساس ذوق و سلیقه نیست و صرف بزرگی به اعتبار شرکت نمی افزاید و کوچک بودن نیز ممکن است ممکن است نتواند اهداف شرکت را محقق نماید لذا برای تعیین اندازه مورد نیاز یک غرفه می بایست تعداد کالاهای نمایشی، اندازه و حجم ارایه آنها، نیاز به فضای مذاکره و تشریفات و .... را با بودجه متناسب اختصاص یافته از طرف شرکت در نظر گرفت و اندازه غرفه را بطور نسبی محاسبه نمود. برای انتخاب بهترین اندازه غرفه موارد زیر مد نظر قرار گیرد. غرفه سازی
1- اهداف حضور در نمایشگاه، که تعیین کننده بودجه و محصولات قابل ارایه نیز می باشد.
2- روش نمایش و تعداد و اندازه محصولات قابل ارایه در غرفه
3- کسب اطلاعات کافی از تعداد بازدیدکننده و مشارکت کننده در نمایشگاه و جذب تعدادی از آنها (با توجه به سیاست های شرکت) و داشتن فضای مناسب برای ورود و یا مذاکره که در محاسبه فضای غرفه مهم است.
4- کیفیت برگزاری نمایشگاه و سیاست های شرکت جهت ارتباط پذیرایی مناسب با اختصاص فضای VIP
5- تعداد کارکنان غرفه و وسایل مورد نیاز آنان جهت انجام امور محوطه
6- داشتن جلسات آموزشی و یا ارایه و معرفی کالا و خدمات توسط لوازم سمعی و بصری