انواع ديگهاي بخار

ديگهاي بخار در دامنة وسيعي از ظرفيت و فشار كاربرد دارند بطوريكه ظرفيت ديگهاي بخار از حدود چند صد كيلوگرم در ساعت تا چندين هزار تن در ساعت بخار موجود دارد.
ديگهاي بخار از نظر نحوة انتقال حرارت و ساختار كلي به دسته هاي عمدة زير تقسيم مي شوند :
1- ديگهاي بخار لوله آتشي ( استوانه اي ) Fire Tube (cylin drical ) Boiler
2- ديگهاي بخار لوله آبي Water tube BLR
3- ديگهاي بخار بازيابي Wast heat BLR

 

 


1-ديگهاي بخار لوله آتشي ( فايرتيوب)
اين ديگها از يك محفظة نسبتاً بزرگ استوانه اي با قطر زياد تشكيل مي شود كه محفظة احتراق و
لوله هاي بويلر را در بر ميگيرد. در اين نوع بويلر گازهاي داغ حاصل از احتراق از درون لوله ها عبور مي كند و حرارت را به آب كه در خارج از لوله ها قرار دارد منتقل مي كند. ديگهاي لوله آتشي براي مقاصد گرمايش پروسه هاي صنعتي بصورت ثابت و بصورت ديگهاي قابل حمل نيز توليد و بکار مي روند .

شماتيكي از يك بويلر فايرتيوب در جهت نشان دادن جريان گازهاي داغ
اين بويلر ها در ظرفيت كم از حدود چند صد كيلوگرم در ساعت تا حد اكثر 25 تن در ساعت توليد مي شوند. ديگهاي با ظرفيت 12 الي 15 تن در ساعت به بالا داراي دو محفظة احتراق ( لوله آتش ) و دو مشعل مي باشند. ( شكل صفحة بعد ) .توان توليد بخار در اين نوع بويلر پائين است. همچنين راندمان آن پائين است سيستم آن قديمي است. ديگهاي بخار لوله آتشي بعلت داشتن محفظة بزرگ آبِ تحت فشار از نظر فشار و ظرفيت محدوديت دارند و معمولاً براي فشارهاي پايين مانند 6 آتمسفر و كمتر و گاه تا 10 الي 12 آتمسفر طراحي مي گردد. البته اين محدوديت بيشتر يك محدوديت اقتصادي مي باشد زيرا بعلت وجود محفظه تحت فشار با قطر زياد نياز به ضخامت جداره زياد مي باشد كه اين مسئله از نظر مصرف مواد ،‌ مسائل ساخت و نيز مشكلات ديگر نظير تنشهاي حرارتي قابل توجه است.

اجزائي از ديگ بخار لوله آتش
اين بويلرها معمولاً براي توليد بخار اشباع بكار مي روند. اما برخي از شركتها ، بويلرهاي لوله آتشي سوپر هيتر دار نيز توليد مي كنند ، كه د رموارديكه بخار داغ (Super heat) در تناژ كم مورد نياز است اين ديگها مقرون به صرفه خواهد بود . در شكلهاي زير شماتيك و محل قرار گيري سوپر هيتر نشان داده شده است:
1- سوپرهيتر 2- كولر كنترل كننده دماي بخار 3-شير كنترل كننده دماي بخار 4-خروج بخار
متذكر مي گردد كه در بويلر هاي كوچك محفظة‌ چرخش ساده و با عايق نسوز پوشانده مي شود.
در بويلر هاي بزرگتر محفظة چرخش از ديواره لوله آبي ساخته ميشود تا ضمن افزايش سطح حرارتي مشكلات تنشهاي حرارتي در محفظه هاي چرخش دود مرتفع مي گرد

1- سوپر هيتر
2- پمپ حفاظتي چرخش آب
3- كنترل كننده دبي براي حفاظت بويلر
4- سطح حرارتي براي خنك كردن بخار ( كنترل دماي بخار)
5- شير سه راه موتوري براي كنترل نهايي بخار
در اين بويلرها زمان رسيدن به فشار كاركرد ( از حالت سرد)‌ به نسبت ظرفيت در مقايسه
با بويلر هاي (بزرگ ) لوله آبي ، بعلت حجم زياد آب بيشتر است.

همچنين براي افزايش راندمان اين ديگها در مسير دود المانهاي حرارتي براي بالا بردن دماي آب تغذيه (Economizer) نصب مي شود با اينكار مي توان دماي دود ورودي به دودكش را تا حدود 140 درجه سانتيگراد كاهش داد و در نتيجه راندمان بويلر افزايش مي يابد. براي كنترل دماي دود نيز با استفاده از المانهاي حرارتي (ترموكوپلT ) توسط سيستم كنترل مربوط با تنظيم ميزان باز و بسته بودن دريچة كنار گذر دود (A) دماي دود خروجي را تنظيم مي كند.

ديگهاي بخار لوله آبي (Water tube Boilers)
همانگونه كه ذكر شد ظرفيت بويلرهاي فاير تيوب از نظر ظرفيت ( تناژ بخار ) و فشار محدود است. اين محدوديت بعلت وجود بدنة استوانه اي با قطر زياد مي باشد كه نيازمند جدارة ضخيم بمنظور تحمل تنشهاي ناشي از فشار مي باشد. از طرف ديگر جدارهاي ضخيم خود باعث ايجاد تنشهاي حرارتي در حين كار كرد مي گردد. لذا بويلر هاي واتر تيوب كه از لوله هاي با قطر كم و درام تشكيل مي شوند مطرح ميگردد. قطر درام نيز نسبت به ظرفيت توليد بخار و فشار كار كرد در مقايسه با بويلرهاي فاير تيوب خيلي كوچكتر است
ديگهاي بخار لو له آبي از لحاظ سيستم جريان به چند دسته تقسيم مي شوند :
الف :‌ بويلرهاي گردش اجباري Forced circulation) )
ب: بويلرهاي گردش طبيعي (Natural cir.)
ج: بويلر هاي با گردش كنترل شده (Controled Forced cir.)

د: بويلر هاي يك مسيره (One through BLRS)

 

 

د:‌ حركت و چرخش آب در ديگ بخار
با توجه به دسته بندي هاي فوق ملاحظه مي شود كه مسئله چرخش آب در ديگ بخار يكي از فاكتورهاي عمده در اين دستگاه مي باشد زيرا براي خنك كردن لوله هاي كوره ( يا بعبارتي جذب حرارت ناشي از احتراق ) همواره بايستي آب در لوله هاي كوره در حركت باشد ، تا از داغ شدن لوله ها و سوختن آنها جلوگيري شود. در ضمن با توجه به ميزان حرارت آزاد شده در كوره ، جابجايي و سرعت انتقال آب بايستي از حداقل معيني بيشتر باشد تا قابليت جذب حرارت وارده وجود داشته باشد.

سيستم گردش اجباري (Forced Ciraulation)
جريان لازم در اين سيستم بوسيلة پمپ هاي چرخشي (Boiler circulation Pump – BCP) ايجاد مي شود. همانگونه كه از نامگذاري اين سيستمها بر مي آيد آب در يك سيستم بسته در گردش است. آب درون لوله هاي كوره يا جذب حرارت به مخلوط آب و بخار تبديل و نسبت بالا و از طريق لوله هاي بالابرنده (Riser) به درام وارد مي شود. جدا سازي آب بخار در درام انجام ميگيردوآب جداشده (ونيز آب تازة وارده به درام)‌ ازطريق لوله هاي پايين آورنده(Down Comer) به قسمت پايين كوره هدايت وبا استفاده ازپخش كننده ها(Distributer / Feader) مجددا به لوله هاي ديواره كوره وارد ميشود.
در سيستم گردش اجباري پمپهاي چرخشي در مسير اين چرخش قرار مي گيرند و كار گردش آب را انجام مي دهند.