بازی با نور در دکوراسیون داخلی

طراحي دکوراسيون داخلي- بازي با نور به اشکال مختلف مي تواند در نماي ظاهري فضاتاثيرگذار باشد. حقه هاي بعدي مختلف که تنها با ايجادتغييرات در نورپردازي يک فضا ممکن است مي توانند ابعاد آنرا نيز کوچک تر يا بزرگتر از آنچه هست نشان دهند. در اينجابه بعضي از اين حقه هاي بصري اشاره مي کنيم:

برايبلندتر جلوه دادن ارتفاع يک اتاق از چراغ هاي پايه دار کهروي زمين قرار مي گيرند يا چراغ هاي ديواري که نور را بهسقف مي تابانند استفاده کنيد. روشن کردن سقف آن را بلندتراز آنچه هست نشان مي دهد.
براي کوتاه تر جلوه دادنارتفاع اتاق و صميمانه تر کردن آن نور را از سقف دور نگاهداريد و براي روشن کردنفضا از چراغ هاي ديواري که نور رابه پايين مي تابانند و آباژورهايي با کلاه هاي سر بستهاستفاده کنيد. همچنين جلب توجه بيننده به تابلوها و عناصردکوراتيوي که در ارتفاع کم روي ديوارها نصب شده باشند ميتواند تاثير بسزايي در کوتاه تر نماياندن ارتفاع اتاقداشته باشد. چيدن مجموعه هايي از وسايل تزئيني روي سطوحپايين يا بر روي زمين و روشن کردن آنها با نوري متمرکز ازبالا هم همين اثر را دارد.
به منظور وسيع تر نشان دادنفضايي باريک و بلند کانون توجه را ديوار انتهايي فضا قراردهيد. براي اين کار مثلا پنجره اي که روي اين ديوار است راچشمگير سازيد يا با قرار دادن يک اثر هنري بر روي آن وروشن کردن آن با يک نور نقطه اي متمرکز چشم را به آن جلبکنيد. در مقابل ساير ديوارهاي اتاق را با نور کمتر ويکدستي روشن سازيد.
اگر مي خواهيد يک فضا بزرگتر به نظربرسد دو ديوار روبه رو به هم را با تاباندن نور کاملا روشنکنيد به اين ترتيب فاصله آنها بيشتر به نظر مي رسد. همچنيندر صورت امکان از آينه در فضاي اتاق استفاده کنيد تا باترکيب انعکاس فضا در آينه و نحوه نورپردازي چرخش نور درفضا بهبود يافته و در نتيجه اتاق بزرگتر به نظر برسد. ازچراغ هايي که بر روي بازوهاي قابل تنظيم نصب مي شونداستفاده کنيد و آنها را به آينه بتابانيد.

براي کنترلنور در اتاق هاي بسيار روشن و آفتابي از سطوح مات به منظورجذب نور و پيشگيري از انعکاس ناخواسته آن بهره بگيريد. بهخاطر داشته باشيد سطوح صيقلي مثل شيشه، فلز، کاشي و رنگهاي روغني نور را منعکس مي کنند و در نتيجه بر شدت نور فضامي افزايند و ارتفاع را بلندتر جلوه مي دهند. در مقابلسطوح مات و بافت دار بيشتر نور را جذب مي کنند. همچنينهرچه سطوح تيره تر باشند مقدار بيشتري از نور را جذب ميکنند.
براي اينکه فضايي را گرم و صميمي جلوه دهيد ازچراغ هاي روميزي متعدد استفاده کنيد. توجه داشته باشيد ازکلاهک هايي با رنگ هاي گرم براي اين چراغ ها بهره بگيريدتا فضا را با نوري گرم و جذاب روشن کنند به عنوان مثال بهجاي کلاهک سفيد از کلاهک هاي عاجي يا نباتي استفادهکنيد.
پرده اي که به پنجره يک اتاق نصب مي کنيد تاثيرزيادي بر نما و حالت حکمفرما به آن خواهد داشت. زيرا پردهها مي توانند ميزان نور طبيعي که به يک اتاق وارد مي شودرا کنترل کنند و همچنين پرده هاي شفاف همچون فيلتري نور رامتاثر از رنگ خود عبور مي دهند. بنابراين انتخاب پرده بايدبا توجه و دقت در اين قابليت ها صورت بگيرد.
چنان چه ازمنابع نور متعدد در يک اتاق استفاده مي کنيد، اما از نورکلي اتاق راضي نيستيد قدرت لامپ بعضي از آنها را تغييردهيد يا با تغيير دادن حباب چراغ ها که زيادي شفاف يا کدرباشند يا به رنگ مورد پسند شما نباشند و همچنين کلاهکآباژورها، رنگ و ميزان نور کلي اتاق را براي خود دلپذيرکنيد.

براي رنگين کردن يک فضا با نور مي توانيد حالتهاي مختلفي به آن ببخشيد. يکي از ديوارهاي سفيد را با نوريکه از —– رنگي دلخواهتان عبور مي کند روشن کنيد. پيش ازانتخاب —– تاثير آن و روانشناسي رنگ ها را مطالعه کنيد. نوري که از يک —– زرد عبور مي کند احساس بشاشيت وشادابي را ايجاد مي کند. نور آبي تاثيري آرام بخش دارد کهاعصاب را آرامش مي دهد و احساس تمايل به خواب را در شمازنده مي کند. نور قرمز محرک و پرانرژي است و فعاليت و تحرکرا تشويق مي کند. سبز شادابي و طراوت به فضا مي بخشد و مارا به ياد طبيعت و زمين مي اندازد. نور بنفش رنگ اما ميتواند هم آرامش بخش و هم مهيج باشد، بسته به اينکه بيشتربه رنگ قرمز متمايل باشد يا به آبي تمايل داشته باشد

شدت روشنايي:

براي هر ناحيه تامين روشنايي خاص بايد ميزان منابعي از شدت روشنايي ايجاد شود.

شدت روشنايي در سراسر ناحيه اي که تامين روشنايي آن مدنظر است بايد به طور معقولي يکنواخت باشد. اين بدان معني است که سر تا سر اتاق بايد به ميزان مناسبي روشن شود. اين امر به منظور اجتناب از ايجاد نواحي تاريک با وسعت زياد است که ممکن است در حالتي که شخص بايستي از ناحيه تامين روشنايي مربوط به خود به اطراف نگاه کند بر تطابق چشم اثر بگذارد.شدت روشنايي بايد با استانداردهاي مربوطه انتخاب شود.

سطوح مجاور:
از تفاوت زياد در شدت روشنايي سطوح مجاور بايد اجتناب شود. تفاوت بين شدت روشنايي سطوح مجاور نبايد از نسبت ده به يک تجاوز کند. از اين رو درخشندگي اطراف ناحيه تامين روشنايي بايد کمتر از درخشندگي خود ناحيه تامين روشنايي باشد؛ در غير اين صورت، قابليت ديد در اين ناحيه، مختل مي شود.
همچنين ممکن است باعث خستگي چشم شود، زيرا در اين حال بايد خود را دو برابر با شرايط جديد تطبيق دهد. (مثل هر بار که چشم از صفحه تلويزيون به اطراف منحرف مي شود و دوباره به صفحه بر مي گردد). در صورت تداوم اين کار، چشم خسته شده و منجر به ناراحتي هايي از قبيل سردرد، خستگي مفرد و غيره مي شود.

حفظ شدت روشنايي:
به منظور اطمينان از اينکه شدت روشنايي مورد نظر همواره تامين مي شود، بايد تدابيري براي حفظ شدت روشنايي، تعمير و نگهداري و تميزکردن چراغ ها اتخاذ شود.
شدت روشنايي نبايد هرگز به کمتر از ?? درصد مقدار توصيه شده افت کند. در طراحي هاي خوب روشنايي، براي جبران تقليل نوردهي در نتيجه کهنگي لامپ و تجمع آلودگي روي چراغ ها، شدت روشنايي اوليه، بيشتر از مقدار لازم در نظر گرفته مي شود.

کنترل خيرگي چشم:
به منظور پيشگيري از ايجاد خيرگي ناراحت کننده چشم ناشي از منابع نوري، درخشندگي آنها در زاويه هاي ديد معمولي بايد محدود شود.
لامپ هاي بدون پوشش، باعث ايجاد خيرگي ناراحت کننده چشم مي شوند زيرا درخشندگي آنها معمولاً خيلي زياد است. اين امر در مورد لامپ هاي فلورسنت بدون
پوشش در حالتي که کار مداوم در زير نور اين لامپ ها مورد نياز است نيز صادق است.
چراغ هايي همانند لامپ فلورسنت از نوع بلند با پايه هاي باريک، بدون استفاده از وسايل کنترل چشم از قبيل پخش کننده هاي منشوري يا شبکه اي به کار مي روند. با اين حال، در حالي که مدت زمان قرارگيري در زير نور لامپ هاي فلورسنت بدون پوشش براي مثال در راهروهاي اتاق استراحت و غيره کم باشد، استفاده از آنها قابل قبول است.