برنامه سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور


 

دوره زماني : روزانه (به هنگام بهره برداري)

 

    بررسي و بازديد از ديزل ژنراتور به هنگام کار و اطمينان از عدم وجود صدا و لرزش غير عادي .

    بررسي و بازديد و کنترل سيستم خنک کننده سيم پيچ ژنراتور .

    بررسي و بازديد و کنترل سيستم خنک کننده موتور ديزل .

    بررسي و بازديد از درجه حرارت آب رادياتور و اطمينان از عدم افزايش آن از مقدار مجاز طبق دستور العمل و توصيه کارخانه سازنده .

    بررسي و بازديد از درجه حرارت اگزوز ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آن از مقدار حداکثر مجاز طبق دستور العمل و توصيه کارخانه سازنده .

    بررسي و بازديد وکنترل و ثبت لرزش تمام قسمتهاي مختلف و تعيين شده ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آنها از مقادير مجاز طبق دستورالعمل و توصيه کارخانه سازنده .

    بررسي و کنترل ولتاژ و جريان خروجي ديزل ژنراتور (هرسه فاز ) و اطمينان از متعادل بودن مقادير .

    بررسي و کنترل ولتاژ و جريان تحريک ژنراتور و اطمينان از نرمال و عادي بودن مقادير (متناسب با ميزان بار ديزل ژنراتور)

    بررسي و کنترل توان اکتيو و راکتيو ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آنها از مقادير مجاز(طبق دستورالعمل و توصيه کارخانه سازنده) .

    بررسي و کنترل و بازديد از فرکانس ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش و يا کاهش آن از مقادير مجاز .

    بررسي و کنترل و بازديد ضريب قدرت ژنراتور و اطمينان از عدم منفي شدن(اثر خازني)ضريب قدرت در مراحل مختلف باردهي ديزل ژنراتور .

    بررسي و بازديد و اطمينان از بازبودن دمپر جلوي رادياتور ديزل ژنراتور .

 

 

 

دوره زماني : هفتگي

 

    بررسي و بازديد روغن موتور ديزل و اطمينان از مناسب بودن کميت و کيفيت روغن موتور (طبق ساعت کارکرد و دستورالعملهاي فني شرکت سازنده) .

    بررسي و بازديد از آب رادياتور و اتصالات آن و اطمينان از کافي بودن سطح آب رادياتور و عدم وجود نشتي در اتصالات .

    بررسي و بازديد از مخرن گازوئيل موتور ديزل و اطمينان از پر بودن آنها و عدم وجود نشتي اتصالات مربوطه .

    بررسي و کنترل و بازديد از عدم گرفتگي سطح رادياتور موتور ديزل و تميز نمودن سطح رادياتور با بلوور يا هواي صنعتي (در صورت نياز )

    بررسي و کنترل و بازديد از عدم نشتي روغن ار قسمتها و قطعات مختلف موتور ديزل

    تميز نمودن کليه سطوح ديزل ژنراتور بوسيله بلوور يا هواي صنعتي , پارچه تنظيف ,برس موئي و اطمينان از عدم وجود هر گونه آلودگي .

    روشن و بکار انداختن ديزل ژنراتور حداقل دوبار در هفته و هر بار به مدت 15 دقيقه و کنترل و بازديد از قسمتهاي مختلف ديزل ژنراتور و اطمينان از صحت عملکرد کليه قسمتها .

    بازديد و بررسي پمپ روغن موتور ديزل ژنراتور و اطمينان از صحت عملکرد آن .

    بازديد و کنترل و بررسي از وضعيت باطريهاي دیزل ژنراتور و اطمينان از مناسب بودن وضعيت آنها .

 

 

 

دوره زماني :ماهانه

 

 

    اندازه گيري مقاومت سيم پيچ استاتور ديزل ژنراتور بوسيله ميگرv 1000 و طبق دستور العمل فني مربوطه

 

 

    کنترل و بازديد و بررسي محل اتصال کابلشوي قدرت به شينه هاي قدرت ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم وجود هر گونه تغيير رنگ ,ترک خوردگي ,شکستگي و سوختگي آنها .

    کنترل و بازديد از وضعيت روانکاري ياتاقانها و گريسکاري مجدد آنها (در صورت نياز و طبق دستورالعمل شرکت سازنده) .

    کنترل و بازديد و بررسي دمپينگ هاي پلاستيکي (لرزه گير) بين پايه و فنداسيون ديزل ژنراتور و اطمينان از سالم بودن آنها .

    کنترل و بازديد از فيلتر هاي هوا ,روغن و تعويض آنها (در صورت نياز و طبق دستور العمل شرکت سازنده)

    نیروی ما برای شما کار می کند


 

برای خرید دیزل ژنراتور و کسب اطلاعات بیشتر به سایت آبا دیزل مراجعه کنید