تعیین سنجش توان و اندازه گیری ژنراتور

سنجش توان ژنراتورها باید قابلیت توزیع برق ( انرژی) مورد نیازساعت های زیاد درسال که توسط طراح برای عملکرد قابل اطمینان و جلوگیری ازخسارات پیش بینی شده است را دارا باشد. به طورعادی، یک دستگاه موجود قابلیت توزیع برق بیشتر برای ساعات کمتر به صورت سالانه یا برق کمتر به طور دایم را دارا می باشد این یک دستگاه پشتیبان می باشد که تنها انتظارمی رود که ( انرژی خروجی) برونداد حداکثر را درساعت کمتر درسال انجام دهد درحالیکه یک دستگاه که بطورمداوم روشن است، انتظارمی رود برونداد کمتر ولی بطورمداوم را انجام دهد و هردو دارای قابلیت اطمینان و نگهداری می باشند. به منظور برآورده کردن معیارها و ملاک های ذکرشده، تولید کنندگان برای هردستگاه سنجش توان خاصی براساس تعاریف توافق شده بین المللی قرارمی دهند. این تعیین سنجش توان استاندارد به منظورانتخاب دستگاه مناسب و مقایسه دقیق بین تولیدکنندگان برای پیشگیری از بیان غلط عملکرد دستگاه هایشان و برای راهنمایی طراحان، ایجاد شده است. تعیین سنجش توان ژنراتور سنجش توان پشتیبانی براساس قابلیت برای تأمین برق اضطراری برای مدت زمان انقطاع برق معمولی می باشد. هیچ قابلیت اضافه بارثابتی برای این سنجش توان موجود نمی باشد.( معادل نیروی قطع سوخت مطابق با ISO3046 ، As2789 ،DiN6271 وBS5514 )به صورت ظاهری ارزیابی می شود. کاربرد معمولی– دستگاه برق اضطراری در بیمارستان ها، ادارات،کارخانه ها و غیره به شبکه متصل نمی باشند. سنجش توان اولیه ( زمان کار نامعین) براساس: قابلیت برای تأمین برق درعوض قدرت خرید تجاری. برق اولیه حداکثر برق موجود در بار ناپایدار برای تعداد نامعینی ازساعات – قابلیت اضافه بار۱۰% برای زمان محدودی موجود می باشد.(معادل برق اولیه مطابق با ISO8528 و برق اضافه بارمطابق با۳۰۴۶ ISO ، ۲۷۸۹As، ۶۲۶۱DiN و ۵۵۱۴Bs). این سنجش توان برای همه مدل های ژنراتور کاربردی نمی باشد. کاربرد معمولی– موقعی که ژنراتور تنها منبع برق برای یک معدن دور افتاده یا محوطه ساختمانی ، زمین مخصوص سیرک و جشنواره باشد. سنجش توان بار اصلی (به طور مداوم ) بر اساس : قابلیت اضافه بار پایداری برای این سنجش توان موجود نمی باشد. به توزیع کنندگان مجاز سنجش توان مراجعه شود. (معادل برق مداوم مطابق با ۸۲۲۸ISO ،۳۰۴۶iso،۲۷۸۹AS،۶۲۷۱DiN،۵۵۱۴BS) این سنجش توان برای همه مدل های ژنراتور کاربردی نمی باشد . کاربردمعمولی – ژنراتوری که بار پایدار مداوم را در جریان دارد یا به طور موازی با نیروی برق شبکه قرار دارد و به طور مداوم نیروی ( برق را در حداکثرمقدار مجاز یعنی ۸۷۶۰ساعت در سال تامین می کند . همچنین برای دستگاه هایی که برای ذخیره حداکثر و محافظت از شبکه استفاده می شوند، کاربردی می باشد. اگرچه تنها برای ۲۰۰ ساعت در سال موجود می باشد به عنوان مثال ، اگر در یک دستگاه مخصوص سنجش توان پشتیبانی ۱۰۰۰کیلو وات باشد ، پس سنجش توان نیروی ( برق اولیه ممکن است ۸۵۰کیلووات باشد و سنجش توان مداوم ۸۰۰کیلووات. با این حال این سنجش توان ها بر طبق تولید کننده متغیر است و تفاوت می کند و باید از روی برگه اطلاعات تولیدکنندگان دستگاه مشخص شود. یک دستگاه اغلب ممکن است هر سه سنجش توان را دارا باشد و برای صفحه اطلاعات آن محور شده باشد، اما بعضی مواقع تنها دارای یک سنجش توان پشتیبانی یا اولیه می باشد. اندازه به طورعادی، اندازه حداکثر بارکه باید متصل شود وکاهش حداکثر ولتاژ پذیرفته شده اندازه دستگاه را مشخص می کند نه سنجش توان. اگر لازم باشد که دستگاه، موتور را راه بیندازد، بنابراین دستگاه باید حداقل سه برابر بزرگتر از موتور باشد که به طور معمولی، ابتداء شروع به کار کرده است. به این معنی که بعید است که دستگاه هر جا در نزدیکی سنجش توان دستگاه انتخاب شد،‌کار کند. تولید کنندگان نرم افزار پیچیده ای دارند که ما را قادر می سازد ، برای هر بار داده شده (درنظر گرفته شده ) دستگاه مناسبی انتخاب کنیم . نویسنده : استافورد جان منبع: سایت صنعت www.sanat.me 

منبع : اخبار و مقالات صنعت