تغییرات و تصمیمات مجاز شرکت بعد از ثبت آن

منظور از تصمیمات و تغییرات شرکت ها تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت ها است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد.
لازم به ذکر است مجمع عمومی به دو دسته “عادی سالیانه” و “عادی به طور فوق العاده” تقسیم بندی می‌شود:
در صورتی که مجمع عمومی عادی در ۴ ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل شود عادی سالیانه
چنانچه در ماه های دیگر برگزار گردد عادی فوق العاده نامیده می‌ شود.
تصمیمات مجاز در شرکت
اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از:
الف- افزایش یا کاهش سرمایه
ایجاد تغییراتی در مفاد اساسنامه که می تواند در بر گیرنده: تغیرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه، تبدیل سهام به با نام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت، تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و سایر مواردی که طبق قانون تجارت می توان در اساسنامه تغییر ایجاد کرد.
انحلال شرکت

اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتند از:
موارد دیگری که مشمول اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نمی باشد رد صلاحیت مجمع عمومی عادی است که از جمله شامل: تعیین اعضاء هیئت مدیره (اصلی و علی البدل) تعیین بازرسین (اصلی و علی البدل)، تصویب بیلان مالی، تعیین پاداش مدیران و …