درباره انواع غرفه نمايشگاهی

غرفه ها بر اساس زواي نمايشي به چهار دسته تقسيم مي شوند.
1-غرفه سازی معمولی یا ردیفی(خطي) (Linear stand)
اين غرفه از سه طرف با غرفه هاي ديگر همجوار است و از انتها از يك طرف به راهرو مشرف است. وجه تمايز غرفه هاي معمولي از يكديگر پهنا و عمق آنها مي باشد. البته غرفه هايي كه بر بزرگتري دارند به شرط داشتن عمق كافي مناسب ترند. به غرفه هاي معمولي به لحاظ اينكه در رديف غرفه هاي ديگر قرار دارند غرفه هاي رديفي نيز گفته مي شود. (غرفه هاي صورتي رنگ)

2-غرفه نبشي (گوشه)( (Corner Stand
غرفه هاي نبشي از دو طرف با غرفه هاي ديگر داراي ديوار مشترك و از دو طرف ديگر به دو راهرو متصلند. طراحي و تزئين اين غرفه ها گران تر و مشكل تر هستند، اما چون از دو طرف ديده مي شوند داراي ارزش بالايي هستند. به غرفه هاي نبشي غرفه هاي دوبر نيز گفته مي شود. (غرفه هاي صورتي رنگ)

3-غرفه شبه جزیره ای( انتهایی)( End Stan)
اين غرفه ها از يك طرف بسته و از سه جهت در معرض ديد قرار دارند و از اين رو از مرغوبيت بسزايي برخوردار هستند و بازديدكنندگان بيشتري را به سوي خود جلب مي نمايند. به اين غرفه ها، غرفه هاي انتهايي نيز گفته مي شود. (غرفه هاي صورتي رنگ)

4-غرفه جزیره ای
مناسب ترين و گران ترين نوع غرفه، غرفه جزيره اي است كه در محاصره راهروهاست و از چهار طرف قابل ديد و دسترسي است. غرفه هاي جزيره اي از ارزش )تبليغاتي- نمايشي) بالايي برخوردار هستند و معمولا در سايت هاي نمايشگاه ها طوري تقسيم بندي شده اند كه كمتر داراي چنين غرفه هايي هستند. به اين غرفه ها، غرفه هاي بلوكي نيز گفته مي شود.
منبع: www.ghurfe.ir