دیزل ژنراتور کوپله فابریک

ديزل ژنراتور کوپله فابريک تهيه کنيد؟ شما هم اين توصيه يا ... شنيده ايد؟ آيا اين گفته علمي است، يا بازاري است براي ... ؟
اساساً چه نوع ديزل ژنراتوري را ديزل ژنراتور کوپله فابريک ميگويند؟
علت قيمت بالاي ديزل ژنراتور کوپله فابريک در کيفيت آن است و يا به دليل تعرفه هاي گمرکي؟
آيا امکان سوء استفاده از عبارت ديزل ژنراتور کوپله فابريک(غير ايراني) وجود دارد؟ راه جلوگيري از آن چيست؟
چرا برخي سنگ کوپله فابريک(غير ايراني) را به سينه ميزنند؟
معايب و ضعفهاي ديزل ژنراتور کوپله فابريک(غير ايراني) در چيست؟
موارد فوق سئوالاتي است که در ذهن اغلب مخاطبان وجود دارد. در ادامه سعي شده بسيار کوتاه به سئوالات فوق پاسخ داده شود. اما پيش از ادامه ابتدا با مفهوم کوپله در صنعت ديزل ژنراتور آشنا شويد.

کوپله کردن ديزل ژنراتور چيست؟
کار اتصال موتور ديزل و ژنراتور به هم و نصب آن بر روي يک شاسي (Structure) فلزي و قرار دادن يک تابلو کنترل را در کنار آن به اصطلاح کوپلينگ ديزل ژنراتور مينامند. در گذشته از ژنراتورهاي دو سر بلبرينگ در صنعت توليد ديزل ژنراتور استفاده ميشد. اين ژنراتورها قابليت اتصال(کوپل) مستقيم به ديزل را دارا نبودند. لذا براي اتصال(کوپل) ژنراتور به ديزل نياز به ساخت قطعه اي به نام کوپلينگ بود (اين قطعه نقش همان تبديل که جهت اتصال لوله هاي آب با ابعاد مختلف به هم را ايفا مينمود).
لذا در گذشته کيفيت کار تراشکار و دستگاه تراش بر روي بالانس بودن واسط کوپلينگ و لرزه و کيفيت دستگاه اثر گذار بود. در گذشته به دليل کم کاري سازندگان داخلي، کارفرمايان ديزل ژنراتورهاي فابريک(خارجي) را بر ديزل ژنراتورهاي ساخت داخل ارجع ميدانستند.
امروزه ديزل و ژنراتور چگونه به هم کوپل ميشوند؟
با ساخت و ورود ديزل ژنراتورهاي يک سر بلبرينگ به اين صنعت، ديزل و ژنراتور به طور مستقيم و بدون نياز به واسط(کوپلينگ) و تنها با بستن تعداد مشخصي پيچ به هم متصل ميگردند. عملاً امروزه با ورود ژنراتورهاي يک سر بلبرينگ مبحثي به نام فابريک نبايد در صنعت ديزل ژنراتور وجود داشته باشد.
اصطلاح ديزل ژنراتور کوپله فابريک(غير ايراني) نيز از آن زمان در بين کارفرمايان مصطلح گرديد. اما عملاً امروزه هيچ تفاوتي بين کوپله(اتصال) ديزل و ژنراتور هيچ دو شرکتي وجود ندارد. آنچه امروزه باعث تفاوت در کوپله ديزل ژنراتور گرديده نوع برند و کيفيت متعلقات جانبي است که در کوپله(اتصال) که در انتهاي بحث آمده است.