دیگ های لوله آتشی

در اين بويلرها گازهاي احتراق داخل لوله ها در جريان بوده و آب پشت لوله ها ، که در اثر انتقال حرارت آب به بخار تبديل و از سيستم خارج مي شود .
که قطر لوله ها بين 2/1 تا 4 اينچ مي باشد .
تيپ هاي مختلف اين نوع بويلرها بسته به جريان گاز داخل لوله دوپاس ، 3 پاس و چهار پاس مي باشد که در شکل آمده است .

ولي در حالت کلي بويلرهاي Fire tube به صورت شکل زير مي باشد .
ديگ هاي لوله آبي (Water Tubes)
اين بويلرها همانند بويلرهاي Fire tube مي باشند با اين تفاوت که آب داخل لوله ها در جريان بوده و گازهاي داغ در بيرون و در اثر انتقال حرارت آب به بخار تبديل شده و از آنت خارج مي شود .
قطر لوله هاي آب in 5 تا in 6 مي باشد . وقتي که مقدار بخار توليدي بيش از 10ton/hr با فشار بخار توليدي بالاتر از 20 bar مورد استفاده باشد حتما از اين نوع بويلرها بايد استفاده نمود .
استفاده اقتصادي از ديگ هاي بخار ( بويلرها ) و راه هاي افزايش راندمان
در اين قسمت روش هايي را که مي توان توسط آن در سوخت و در نتيجه هزينه بهره برداري ديگ هاي بخار صرفه جويي نمود و راندمان ديگ را افزايش داد ارائه مي گردد . در اين راستا تلفات حرارتي مختلف معرفي شده و ميزان آنها مشخص مي گردد .
بازده يک ديگ بخار معمولي حدود 75% مي باشد . البته ديگ هاي بخار با طراحي جديد داراي بازده بين 90-80% نيز مي باشند
معمولا ماکزيمم فشار کار اين نوع بويلرها 25 بار بوده و داراي ظرفيتي بين 5/0 تا 10 تن در ساعت مي باشند .