رفع عیب دیزل ژنراتور

معايب ومحل احتمالي و راهنماي رفع عيب ديزل ژنراتور
موتور روشن نمي شود يا به سختي روشن مي شود. قبلا موارد زير را بررسي کنيد:
الف- لوله هاي سوخت، گرفتگي دارد.
ب- سوخت، در باک موجود نيست.
ج- در لوله هاي فشار ضعيف، هوا وجود دارد.
ه- فيلتر سوخت، بسته شده است.
و- پمپ اوليه، کار نمي کند.
– لوله ها را بررسي کرده و در صورت لزوم آن ها را با فشار هوا با سيم نازک پاک کنيد – سوخت باک را بازديد کنيد – مدار را هوا گيري کنيد – در باک را باز کرده عمل سوخت رساني را امتحان کنيد -فيلتر را سرويس کنيد. المنت معيوب را تعويض کنيد – سوپاپ هاي پمپ يا فنر ان را کنترل کنيد.

موتور مي کوبد.
الف – لقي ياتاقانهاي اصلي زياد است.
ب-گژن پين سائيده شده است.
ج- رينگ ها شکسته اند.
د- کف پيستون را دوده گرفته است.
ه- تايپيت ها خوب کار نمي کند.
و- موتور، خيلي گرم است.
ز- روغن کاري، خوب انجام نمي شود.
ح- سوپاپ ها سفت هستند.

– اگر با بستن پيچ ها لقي گرفته نشود انها را تعويض نماييد – تعويض کنيد – تعويض کنيد – تميز کنيد – در صورت معيوب بودن انها را تعويض نمايد – واتر پمپ را کنترل يا تسمه پروانه را سفت کنيد – فشار روغن را کنترل و مدار روغن را سرويس کنيد – با ريختن نفت چسبندگي را برطرف نماييد

دود خروجي سياه رنگ است.
الف – سوخت زياد است.
ب- فيلتر هوا کثيف است.
ج- زمان تزريق سوخت ريتارد است.
د- لقي سوپاپ ها کم است.
ه- سوپاپ هاي دود کاملا بسته نمي شود.
و- انژکتورها گرفتگي داشته يا فرسوده اند.
ز- محفظه ي احتراق يا شمع ها خيلي کثيف هستند.
– پمپ را تنظيم کنيد – آن را سرويس کنيد – پمپ را روي موتور با لوله ي سر کج تنظيم کنيد – سوپاپ ها را در حالت گرم تنظيم کنيد – اب بندي کرده و لقي انها را ميزان کنيد – انژکتورها را سرويس کنيد – کربن گيري شود