رکن های تصمیم گیری در شرکت تعاونی

همانطور که می دانیم یکی از نمونه های اتحادیه هایی که به منظور ثبت آن به گروه ثبت شرکت مراجعه می کنند شرکت های تعاونی است. در پست های گذشته به اقدامات لازم پس از دریافت موافقتنامه ثبت شرکت تعاونی و نحوه ثبت شرکت تعاونی پرداخته ایم. البته فراموش نکنید که پیش از این ها باید به باید و نباید های ثبت شرکت تعاونی اشراف کامل داشته باشید.

شرکت تعاونی
فرض می کنیم که شما به طور کامل مجوز ثبت شرکت تعاونی را دارید، بدین صورت باید بدانید که ارکان تصمیم گیرنده در شرکت تعاونی چه کسانی هستند، و بدانید که باید از دستورات چه کسانی تبعیت کنید.
در زیر به دو رکن اساسی تصمیم گیرنده در شرکت تعاونی می پردازیم

اول: مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی در سال یکبار ( حداقل ) تشکیل می شوند که عموما بعد از هر سال مالی تشکیل می شود. وظیفه دعوت به این مجمع بر عهده هیئت مدیره است.
در مجمع عادی کارهای زیر صورت می گیرد:
انتخاب هیئت مدیره ( به مدت دو سال )
انتخاب بازرسان ( به مدت دو سال )
تصمیم گیری در مورد ترازنامه
حساب رسی به سود و زیان ها
ارائه گزارشات مالی
تعیین خط مشی و برنامه ها و تصویرت بودجه – سرمایه گذاری – پرداختن به امور مالی و وامی (مواد ٣٣ و ٣۴ و ٣٧).

دوم – مجمع عمومی فوق العاده
این مجمع توسط درخواست یک سوم از اعضای بازرسان و هیئت مدیره تشکیل می شود. در مجمع باید دو سوم اعضا حضور داشته باشند. درصورتی که اعضا برای بار اول دور هم جمع نشوند، مجمع منحل می شود و برای بار دوم، اگر اعصا به میزان نصف به علاوه یک از اعضا باشند مجمع تشکیل می شود. قوانین ثانوی برای شرکت ها و گروه های بیش از ۵۰۰ نفر مرسوم است. اگر این مجمع به حد نصاب نرسد، در طول مدت یک ماه وزارت تعاون باید اقدام به تشکیل مجمع کند. این مجمع برای تایید و تغییر اساس نامه و یا هیئت مدیره تشکیل می شود.