طرز کار دیزل ژنراتور

ديزل ژنراتور دستگاهي است که سوخت ديزلي را به الکتريسيته تبديل مي کند. اين دستگاه مستقل خود از دو بخش موتور ديزلي و ژنراتور تشکيل شده است.

موتور ديزلي سوخت ديزل را به منظور توليد حرکت براي ژنراتور مي سوزاند و پس از آن ژنراتور حرکت را توسط نيروي الکترومغناطيس به الکتريسيته تبديل مي کند. اين دو جزء (موتور و ژنراتور الکترومغناطيس) توسط يک ميل لنگ به يکديگر وصل مي شوند و به اين ترتيب، حرکت توليد شده توسط موتور ديزلي به آهنرباي ژنراتور منتقل مي شود.

موتور ديزلي با يک احتراق دروني کوچک روشن مي شود. در موتور ديزلي دريچه اي تعبيه شده که سوخت را کنترل کرده و سرعت موتور ديزلي را تحت کنترل در مي آورد. که اين کار موجب استاندارد شدن قدرت خروجي ژنراتور مي شود.

همزمان با چرخاندن ميل لنگ توسط موتور ديزلي متصل به ژنراتور، محور اصلي ژنراتور درون محفظه آلترناتور مي چرخد و اين حرکت با سرعت بالا، باعث چرخش آهن ربا درون سيم پيچ ژنراتور مي شود.

سپس با استفاده از قانون القاي الکتريکي، الکتريسيته توليد مي کند. کليد هدايتگر (گاورنر) هم به موتور اجازه مي دهد در صورت افزايش مصرف با بالابردن سرعت الکتريسيته مورد نياز را تامين کند، تا در صورت افزايش يا کاهش ناگهاني در مصرف کنندگان ميزان توليد برق را کنترل کند.