طریقه صحیح نصب تابلو در خانه

در ميان اسباب و اثاثيه دکوراسيون خانه، بعضي از لوازم، اگرچه به لحاظ اهميت و ضرورت، کارآيي وسايل ديگر را دارا نيستند و حتي در تقسيم بندي، جزء عناصر صرفاً دکوراسيوني به حساب مي آيند، ولي وجود آنها در چيدمان يک محيط، يک ضرورت دکوراسيوني بوده و در واقع آنها مکمل لوازم اصلي محسوب مي شوند. خريد تابلو نقاشي
تابلوها نيز از اين جمله اند.اين عناصر به ظاهر نه چندان باارزش تزئيني، مي توانند نقش هاي مهمي را در سيستم دکوراسيوني يک محيط بر عهده بگيرند:
? _ بسياري از تابلوها به جهت آنکه اثر هنري را در قالب نقاشي، فرش، خط، معرق و ديگر کارهاي هنري ارائه مي دهند، نه تنها خود از ارزش بسزايي برخوردارند، بلکه به دکوراسيون فضا نيز اعتباري دوچندان مي بخشند.
? _ در دکوراسيون داخلي يک محيط برخي وظايف را مي توان به تابلوها سپرد:
الف _ چرخش رنگي: تابلوها گذشته از ارزش هنري شان، در يک ديد کلي و دورنما، لکه هاي رنگيني در دکوراسيون فضا محسوب مي شوند که در موضوع چرخش رنگي محيط جايگاه ويژه اي دارند. البته اهميت اين موضوع در نماي نزديکتر و رنگ هاي به کار رفته در داخل اثر هنري قاب شده نيز کماکان همان ميزان است.
ب _ خطاي بصري: با استفاده از تابلوها مي توان ابعاد فضا را به لحاظ ديداري تغيير داد که اين کار از طريق دو روش امکان پذير است:
? _ هنگامي که تابلويي عمودي با طول زياد بر روي ديوار نصب مي کنيد و يا مجموعه اي از چند تابلو را در زير هم و يا در دو رديف عمودي کنار هم به ديوار متصل مي کنيد در هر دو صورت در مبحث دکوراسيون خطي عمودي بر روي ديوار ايجاد کرده ايد که به جهت هدايت حرکت چشم بيننده از بالا به پايين سبب خطاي ديد او شده و ارتفاع سقف و ديوار بيشتر از اندازه واقعي به نظر مي رسد.
? _ همان روش افزايش ارتفاع را مي توان با در کنار هم قرار دادن چند تابلوي معمولاً يک اندازه بر روي ديوار به افزايش ظاهري طول ديوار تبديل کرد.
حال پس از آشنايي با نقش هاي مهم کاربردي تابلو در دکوراسيون بايد خاطرنشان کرد نصب تابلو بر روي ديوار نيز کار ساده اي نيست بلکه براي اين منظور نيز قوانين خاصي از جمله در نظر گرفتن ابعاد تابلو، وسعت ديوار، ارتفاع ديوار، فاصله نصب تابلو تا سقف، ميدان ديد افراد و عواملي مانند اينها وجود دارد ولي مهمتر اين است که بسياري از افراد همواره گمان مي کنند يک ديوار خالي بزرگ، تنها جاي مناسب براي نصب يک تابلوي متناسب با آن به لحاظ ابعاد است. حال آنکه اين تصور نادرست است.
شما مي توانيد مجموعه اي از چندين تابلو را در يک ترکيب بندي صحيح بر روي ديوار خالي مورد نظر نصب کنيد ولي لازم به ذکر است انجام اين کار نيز بايد ابتدا با در نظر گرفتن شرايط محيطي و به طور کلي هدف از ايجاد چنين ترکيبي صورت گرفته و سپس با يک نتيجه گيري قطعي و صحيح در شکل و فرم ترکيب بندي، دست به کار شويد. براي اين منظور دو راهکار اصلي وجود دارد:
? _ پلان ديوار و نحوه چيدمان مورد نظر براي تابلوها را بر روي کاغذ بکشيد. به اين ترتيب که يک کاغذ شطرنجي برداشته و پس از اندازه گيري دقيق ابعاد ديوار بر روي کاغذ به ازاي هر يک متر يک سانتي متر مستطيلي بکشيد. سپس ابعاد تابلوهاي موجود و يا موردنظر براي خريد را دقيق اندازه گيري کرده و با همان مقياس يک صدم ابتدا در داخل اين مستطيل که نقش ديوار را ايفا مي کند، محل و نوع ترکيب بندي را با طراحي هاي متعدد انتخاب کرده و پس از کسب نتيجه نهايي براي نصب، دست به کار شويد.
? _ الگوي هريک از تابلوهاي مورد نظر را بر روي روزنامه و يا کاغذ الگو درآورده و با در کنار هم قرار دادن آنها بر روي ديوار مورد نظر با چسب نواري کاغذي، وضعيت آنها را نسبت به هم سنجيده و پس از آنکه به يک ترکيب بندي مورد نظر و صحيح رسيديد، هر يک از تابلوها را به جاي الگوي آنها به ديوار نصب کنيد.
منبع : iranvij