قفسه کتابخانه

کتابخانه‌ها از نظر قفسه‌بندي انواع گوناگوني دارند. که سه نوع «قفسه بسته» و «قفسه باز» و «قفسه نشريات» از معمول‌ترين اين شيوه‌ها در قفسه بندي است.
در شيو? قفسه بسته، مراجعه کننده براي دست يابي به کتاب مورد نظر خود بايد به برگه‌دان رجوع کند و با يافتن برگ? مورد نظر که به صورت موضوعي، به نام مؤلف يا عنوان کتاب مرتب شده است، کتاب را تحويل بگيرد. در اين نوع قفسه با يادداشت کردن شماره سمت راست و تحويل به کتابدار مي توان ان را دريافت کرد.مکان بکارگيري اين نوع قفسه بندي معمولاً در کتابخانه‌هاي دانشکده‌اي، دانشگاهي و تخصصي مي‌باشد.
در شيو? قفسه باز، مراجعه کننده مستقيماً به قفس? کتاب‌ها که به صورت موضوعي مرتب شده‌اند مراجعه مي‌کند و کتاب مورد نظر را برمي‌دارد.
قفسه? نشريات چون مراجعه کننده? بيشتري نسبت به ساير قفسه‌ها دارد بايد حداقل فاصله? بين قفسه‌هاي آن ??? سانتي متر باشد. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی