مختصری در مورد چاپ تامپو

چاپ تامپو
اين شيوه چاپ در گروه چاپ هاي گود قرار مي گيرد . اين مسئله به د ليل استفاده از کليشه گود در فرآيند چاپ مي باشد .
از ويژگي هاي اين شيوه – پس از طراحي کليشه مورد نظر و ساخت کليشه – امکان چاپ، روي مواد مختلف و متنوع هم از نظر جنس مواد و هم از نظر شکل هندسي آنها مي باشد به طوري که با اين روش مي توان بر روي سطح صاف، منحني، گرد ، محدب و حتي گرد(کره) ، عمل چاپ را انجام داد.
واسط چاپ در چاپ تامپو، لاستيکي از جنس سيليکون است که به آن تامپون مي گويند . اين شيوه چاپ بسيار شبيه به مهرهاي لاستيکي است با اين تفاوت که در مهر حروف برجسته است اما در چاپ تامپو لاستيک سيليکوني برجستگي ندارد و نقش را به شيوه اي ديگر به سطح قابل چاپ منتقل مي کند.

در حرفه تبليغات از چاپ تامپو بيشتر در زمينه چاپ روي هداياي تبليغاتي استفاده مي شود (دستگاه تامپو)