نکات مهم در قفسه بندی و چیدمان فروشگاه

استقرار مناسب قفسه ها در فروشگاههای بزرگ و انواع آن به دو شیوه امکان پذیر است:

الف) چنانچه امتداد درب های ورودی و خروجی عمود بر هم باشند
قفسه ها در راستای صندوق باشد
مزایا : مشتری با حرکت در مسیر صندوق قادر به دیدن تمام کالاها خواهد بود ضمن این که کالاها در بیشترین مسیر حرکت مشتری مانعی برای دیدن نشدن ندارند

معایب : مشتری در زمان ورود به سطح با یک مانع دید مواجه می شود
اگر استقرار قفسه ها در راستای درب ورودی باشد
مزایا : در هنگام ورود به سطح فروش نحوه استقرار و مکان کالاها اکثرا قابل تشخیص می باشد
معایب : در هنگام حرکت در مسیر موازی با استقرار صندوق ها با یک مانع دید بزرگ مواجه می شود
- اگر استقرار قفسه ها با زاویه 45 درجه باشد با این روش مشتری به محض ورود به سطح فروش کمترین زمان را برای پیدا کردن کالا مورد نظر خود صرف می کند. قفسه بندی

ب ) چنانچه درب ها ورودی و خروجی در یک راستا باشند قفسه ها باید در امتداد صندوق ها یعنی در راستای درب باشد

نحوه استقرار قفسه ها:
از نظر تمرکز فکر ، رویت انواع، مقایسه و حق انتخاب مشتری بسیار مهم می باشد . روش صحیح آن است که در دو طرف راهرو کالاهای یک گروه کالا به نمایش در آید