پالت

کانتینری کردن کالاها، استفاده از پالت ها را به دلیل وجود سطح مسطح و تمیز کانتینرهای دریایی که برای حرکت آسان پالت ها مورد نیاز بود، برانگیخت (کانتینری کردن کالاها برای حمل ونقل، استفاده از پالت ها را موجب شد، زیرا کانتینرهای دریایی دارای سطحی صاف و تمیز بودند که برای حرکت آسان پالت ها مورد نیازبود.) بیشترپالت ها می توانند به راحتی بار۱۰۰۰کیلوگرم (حدود ۲۰۰۰پوند) را حمل کنند. امروزه بیش از نیم بیلیون پالت هرساله ساخته می شوند و درحدود دو میلیارد پالت تنها درسراسرآمریکا مورد استفاده قرار می گیرند. پالت ها، حرکت کردن بارها را آسانترکرده اند. بارهای سنگینی که پالت زیر آنها قرار دارد را می توان با جرثقیلی که شاخک دارد دراندازه های مختلف حمل کرد، حتی می توان با جک پالت هایی که با دست کشیده می شود یا با دست تلمبه زده می شود نیز آنها را جابه جا کرد حرکت برروی یک زمین مسطح، پهن و محکم آسان تراست، اگراین سطح بتونی باشد، عالی به نظرمی رسد. یک جرثقیل شاخک دارد به اندازه یک اتومبیل لوکس قیمت دارد امّا یک جک پالت دستی تعمیرشده تنها چندصد دلاراست. بنابراین بیشترین سرمایه گذاری در ساختن ساختمان های صنعتی یا بازرگانی است که در آنها استفاده از پالت ها، اقتصادی می باشد. عبور از درها و ساختمان ها باید ممکن باشد. برای کمک کردن به این مشکل، بعدها، استانداردهایی برای پالت ها طراحی شد که از چهارچوب های استاندارد درها عبورکنند. (پالت های اروپایی و پالت های ارتشی ( نظامی) آمریکا ۴۵٫۵×۳۵اینچ ) شرکت هایی که از پالت های استاندارد برای باربری و تخلیه بار استفاده می کنند، نسبت به شرکت هایی که از پالت ها استفاده نمی کنند، هزینه های کمتری را برای کنترل و ذخیره سازی متحمل می شوند زیرا سریعتر موادرا جا به جا می کنند امّا یک استثنا وجوددارد و آن مربوط به شرکت هایی است که کالاهای کوچک مانند جواهرات یا کالاهای بزرگ مانند اتومبیل ها را جابه جا می کنند. امّا حتی آنها هم می توانند پیشرفت کنند. برای مثال، توزیع کنندگان جواهرات بدلی معمولاً از پالت ها درانبارهایشان و تولیدکنندگان اتومبیل از پالت ها برای جابه جایی لوازم یدکی و قطعات استفاده می کنند . فقدان یک استاندارد بین المللی برای پالت ها موجب هزینه های زیا د و مداوم در تجارت بین المللی می شود. بنیان گذاردن یک استاندارد، مشکل است زیرا یک پالت استاندارد، دامنه وسیعی از نیازها را باید رفع کند: عبورازچهارچوب درها، جای گیری درکانتینرهای استاندارد و همچنین کم کردن هزینه کارگران. برای مثال، سازمان ها و شرکت هایی که قبلاً پالت های بزرگ را کنترل می کردند، هیچ دلیلی نمی بینید که برای هزینه زیاد استفاده از پالت های کوچکترکه از درها عبورکند، پول پرداخت کنند.


منبع : اخبار و مقالات صنعت