پالت

کانتينري کردن کالاها، استفاده از پالت ها را به دليل وجود سطح مسطح و تميز کانتينرهاي دريايي که براي حرکت آسان پالت ها مورد نياز بود، برانگيخت (کانتينري کردن کالاها براي حمل ونقل، استفاده از پالت ها را موجب شد، زيرا کانتينرهاي دريايي داراي سطحي صاف و تميز بودند که براي حرکت آسان پالت ها مورد نيازبود.) بيشترپالت ها مي توانند به راحتي بار????کيلوگرم (حدود ????پوند) را حمل کنند. امروزه بيش از نيم بيليون پالت هرساله ساخته مي شوند و درحدود دو ميليارد پالت تنها درسراسرآمريکا مورد استفاده قرار مي گيرند. پالت ها، حرکت کردن بارها را آسانترکرده اند. بارهاي سنگيني که پالت زير آنها قرار دارد را مي توان با جرثقيلي که شاخک دارد دراندازه هاي مختلف حمل کرد، حتي مي توان با جک پالت هايي که با دست کشيده مي شود يا با دست تلمبه زده مي شود نيز آنها را جابه جا کرد حرکت برروي يک زمين مسطح، پهن و محکم آسان تراست، اگراين سطح بتوني باشد، عالي به نظرمي رسد. يک جرثقيل شاخک دارد به اندازه يک اتومبيل لوکس قيمت دارد امّا يک جک پالت دستي تعميرشده تنها چندصد دلاراست. بنابراين بيشترين سرمايه گذاري در ساختن ساختمان هاي صنعتي يا بازرگاني است که در آنها استفاده از پالت ها، اقتصادي مي باشد. عبور از درها و ساختمان ها بايد ممکن باشد. براي کمک کردن به اين مشکل، بعدها، استانداردهايي براي پالت ها طراحي شد که از چهارچوب هاي استاندارد درها عبورکنند. (پالت هاي اروپايي و پالت هاي ارتشي ( نظامي) آمريکا ????×??اينچ ) شرکت هايي که از پالت هاي استاندارد براي باربري و تخليه بار استفاده مي کنند، نسبت به شرکت هايي که از پالت ها استفاده نمي کنند، هزينه هاي کمتري را براي کنترل و ذخيره سازي متحمل مي شوند زيرا سريعتر موادرا جا به جا مي کنند امّا يک استثنا وجوددارد و آن مربوط به شرکت هايي است که کالاهاي کوچک مانند جواهرات يا کالاهاي بزرگ مانند اتومبيل ها را جابه جا مي کنند. امّا حتي آنها هم مي توانند پيشرفت کنند. براي مثال، توزيع کنندگان جواهرات بدلي معمولاً از پالت ها درانبارهايشان و توليدکنندگان اتومبيل از پالت ها براي جابه جايي لوازم يدکي و قطعات استفاده مي کنند . فقدان يک استاندارد بين المللي براي پالت ها موجب هزينه هاي زيا د و مداوم در تجارت بين المللي مي شود. بنيان گذاردن يک استاندارد، مشکل است زيرا يک پالت استاندارد، دامنه وسيعي از نيازها را بايد رفع کند: عبورازچهارچوب درها، جاي گيري درکانتينرهاي استاندارد و همچنين کم کردن هزينه کارگران. براي مثال، سازمان ها و شرکت هايي که قبلاً پالت هاي بزرگ را کنترل مي کردند، هيچ دليلي نمي بينيد که براي هزينه زياد استفاده از پالت هاي کوچکترکه از درها عبورکند، پول پرداخت کنند.


منبع : اخبار و مقالات صنعت 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی