پالت استاندارد

تعدادي ازسازمان ها و مؤسسات متفاوت درسراسر دنيا براي پايه گذاري استاندارهايي براي پالت ها درحال فعاليت هستند بعضي از آنها در تلاشند که استاندارهايي جهاني را براي ابعاد پالت ها، انواع موادي که درساخت آنها استفاده مي شود، استانداردهاي اجرايي و تست گرفتن ازتوليد کنندگان پايه گذاري کنند و توسعه دهند. ديگر سازمان ها بر استانداردهاي پالت ها دريک صنعت خاص( همچون خواروبار) و نوع مواد (همچون چوب)‌ تمرکز مي کنند و فعاليت دارند. کميته تکنيکي ?? پالت هايي براي کنترل مواد ( کالا) براي يک واحد بار کميته تکنيکي ايزو?? چارچوب کاري خود را اين گونه بيان مي دارد: استانداردسازي پالت ها دراستفاده هاي کلي به صورت شکل مسطح و سکويي يا طبق هايي که برروي آن کالاها بصورت يک واحد بار، بسته بندي مي شوند تا بوسيله ابزارآلات مکانيکي کنترل و جابجا شوند. کميته تکنيکي به همراه ديگر کميته هاي تخصصي بر اصل امرحمل ونقل به منظور گسترش استاندارهاي مرتبط با هم فعاليت دارد. کميته تکنيکي ?? مسئول گسترش استانداردهاي ???? ايزو مي باشد. استانداردهايي چون پالت هاي مسطح براي کنترل حمل و نقل کالاهاي درون قاره ايي، ابعاد اصولي و قدرت تحمل همچون شانزده استاندارد ديگر که به ساخت پالت ها و آزمايش آن ها مرتبط است. سازمان ملي کانتينر و پالت هاي چوبي سازمان ملي کانتينر و پالت هاي چوبي يک موسسه تجاري است که درآمريکا مستقراست و منابع پالت هاي چوبي و توليد کنندگان کانتينرها را ترسيم مي کند. سازمان ملي کانتينر و پالت هاي چوبي کمک به اعضاي سازمان به منظورفراهم آوردن راه حل هاي اقتصادي و به نفع محيط زيست را براي نيازهاي مشتريان وظيفه و مأموريت خود مي داند. اين سازمان در راستاي اين هدف گروهي از امکانات و توانايي هاي مالي را به منظور کمک به اعضايش فراهم آورده که شامل سيستم طراحي پالت مي باشد. اين سيستم به استفاده کنندگان اين امکان را مي دهد که طراحي هاي پالت را بررسي کنند و گسترش دهند. سيستم فرماندهي نيروي دريايي آمريکا اين سازمان نشان STD- 1660 MIL- که به معني توصيف استاندارد يک واحد براي ارتش آمريکا مي باشد را حفظ مي کند. واحد باربري DOD معمولاً از پالت هاي با اندازه ??×??، که کمتراز????پوند (????کيلوگرم) وزن دارند استفاده مي کنند اين پالت ها ضد باد و باران و شرايط نامساعد هستند و وقتي روي هم گذاشته شوند ??فوت(???متر) ارتفاع دارد. آنها معمولاً از پالت هايي استفاده مي کنند که استيلي هستند و با تسمه هاي استيلي به سختي بسته بندي شده اند. از تخته هاي سه لايي درهواي باز و همچنين از روکش هاي پلاستيکي استفاده مي کنند. استاندارد يک واحد بار آزمايش هايي را براي کپه سازي و حمل و نقل پالت ها، بسته بندي، بلندکردن با جرثقيل شاخک دار و جک پالت، تحت تأثير هوا و شرايط جوي قرارگرفتن، آزمايش هايي براي تحويل دادن کالا مانند مقاومت در برابر وارد شدن ضربه، لغزيدن و بازکردن از هم را مقرر کرده است. کميته اروپايي به منظوراستاندارد سازي علاوه برديگراستانداردها که به چاپ مي رسد،کميته اروپايي براي استاندارد سازي که همچنين با ( CEN) شناخته مي شود، استاندارد هايي را براي پالت ها بنيان کرده و درنظرگرفته است. ازآنجاييکه استانداردهاي سازگار با محيط زيست رايگان هستند، بسياري ازشرکت ها و سازمان ها که کار و فعاليت حمل ونقلي دارند، آنها را پذيرفته اند. استاندارد عمده براي پالت ها که توسط ( CEN) مقررشده است??،?????? LCS: براي پالت هاي با اهداف کلي مي باشد. پيروي ازموارد بهداشتي به دليل کنگره محافظت ازماشين آلات و دستگاه هاي بين المللي (‌ که بصورت ippc خلاصه نوشته مي شود)‌ بيشتر پالت هايي که درطول مرزهاي ملي درحرکت هستند بايد از موادي ساخته شوند که لااقل محل تجمع موجودات مهاجم مانند حشرات و بيماري هاي گياهان نباشد. استانداردهايي براي اين پالت ها دربخش IspMiS به صورت جزئي تر شرح داده شده است. پالت هايي که ازچوب هاي عمل نيامده و خام ساخته مي شوند با استانداردهاي ISPMis هماهنگي ندارد براي اينکه پالت ها را با اين استانداردها هماهنگ سازيد، بايد يکي ازموارد زير که طبق نظارت آژانس هاي تأييد شده است، انجام دهيد. برخورد با گرما : چوب بايد حرارت ببيند وگرم شود تا مرکزآن به مدت ??دقيقه به حرارت ??درجه برسد، پالت هايي که ازاين طريق هماهنگ با استاندارد مي شوند را بايد با يک HT علامت گذاشت، يعني يک HT قبل از برچسب و علامت ippc مي گذاريم. ضد عفوني شيميايي: اين چوب بايد با بروموراتسيل ضدعفوني شود. بعد از اينکه ضدعفوني شد ،بايد قبل ازعلامت MB IPPCنوشته شود. پالت هايي که از موادي غير از چوب ساخته مي شوند مانند استيل،‌ آلومينيوم، پلاستيک يا چوب و همچنين پالت هايي ازچوب مخصوصي ساخته مي شوند مانند تخته سه لايي يا فيبر موج دار که به تأييد ippc نيازي ندارند و ازقوانين ispMis معاف هستند.


منبع : اخبار و مقالات صنعت 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی