پرسش و پاسخ های دیزل ژنراتور

۱- دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر در ﭼﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد؟
دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮردر ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮق ﺷﻬﺮدردﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ نمی ﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮق اضطراری ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می گیرد. ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻮارد زﻳﺮﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎرف اضطراری و اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮویﺑﺮق ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮراﺳﺖ درﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد :

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ۴ﻃﺒﻘﻪ ازﻛﻒ زﻣﻴﻦ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎیﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺮ ﻳﺎ ﺧﺴﺎرت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ.
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎو ﻣﺮاﻛﺰﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎیﺑﺰرگ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ

۲- ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮﺗﻮر ژﻧﺮاﺗﻮر ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﻪ ﺳﻪدﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ :
الف) ﻣﻮﺗﻮرژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎیﮔﺎزوﺋﻴﻞ ﺳﻮز(دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮرdisel gensets)
ب) ﻣﻮﺗﻮر ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز (Gas gensets)
ج) ﻣﻮﺗﻮر ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ سوز (Dual fuel gensets)
۳- واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺗﻮان دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر چیست؟
در ﺣﺎﻟﺖ کلی ﺪر دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر از(kva) (kilo volt Amper) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣﺎ ﺑﻴﺎن آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
kw) kilo watt ) ﻧﻴﺰﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ.

۴- راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ KVA و KW ﭼﻴﺴﺖ؟
KVA*0.8=KW , KVA*1.5=Amper

۵- ﻧﺤﻮه ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻋﻤﻠﻜﺮد دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮراز ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﺑﻠﻮﻓﺮﻣﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﺗﺎﺑﻠﻮﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ:
ﺗﺎﺑﻠﻮﻓﺮﻣﺎن دﺳﺘﻲ(Manual commander) وﺗﺎﺑﻠﻮﻓﺮﻣﺎن دارای ﺑﺮد اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﻪ در ﻧﻮع اول ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺎﻟﻮگ و در ﻧﻮع دوم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

۶- دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر و ﻣﻮﺗﻮرژﻧﺮاﺗﻮر (ﮔﺎزﺳﻮز) ازﻟﺤﺎظ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﺎری ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ(دﻳﺰل/ﮔﺎزی)ﺑﻪدو ﺻﻮرت آب وﻫﻮا ﺧﻨﻚ ﻣﻮﺟﻮداﺳﺖ .

۷- ﻛﻮﭘﻠﻪ ﻛﺎری ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻛﻮﭘﻠﻪﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺗﺼﺎل دووﺳﻴﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﻣﺤﺮک و دﻳﮕﺮی ﻣﺘﺤﺮک اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖﻣﺤﺮک ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ(دﻳﺰل) و ﻗﺴﻤﺖﻣﺘﺤﺮک آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر(ژﻧﺮاﺗﻮر) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺮوﺳﻪ اﺗﺼﺎل ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ دﻳﺰل (engine) ﺑﻪژﻧﺮاﺗﻮر (alternator) وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ وﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺗﺠﻬﻴﺰاتﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ( دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر) ﻛﻮﭘﻠﻪﻛﺎری ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .

دیزل ژنراتور چگونه کار می کند؟
دیزل ژنراتور وسیله ای است که به لحاظ کارکردی سوخت دیزلی را به الکتریسیته تبدیل می کند. در اصل، دو وسیله جداگانه برای تولید انرژی باهم کار می کنند که حرکت را به انرژی الکتریکی با استفاده از الکترومگنت ها تبدیل می کنند.