ژنراتور

 ژنراتور هاي الکتريکي به شکل ها ي گوناگون و نام هاي مختلف وجود دارد که بر اساس متداولترين دسته بندي به دسته هاي زير تقسيم مي شوند.


ژنراتور DC ، ژنراتور القايي يا آسنکرون، ژنراتور سنکرون. البته دسته هاي ديگري از ماشين هاي الکتريکي هستند که در حالت ژنراتوري نيز مي توانند قرار بگيرند مانند: ماشين هاي با آهنرباي دائم، ماشين هاي هيسترزيس، وماشين هاي پله اي.

ژنراتور هاي :DC

در ژنراتور هاي DC سيم پيچي تحريک بر روي استاتور قرار دارد و رتور حاوي سيم پيچي آرميچر است. از سيم پيچي تحريک جريان DC مي گذرد تا شار درون ماشين شکل بگيرد. ولتاژ القا شده در سيم پيچي آرميچر يک ولتاژ متناوب (AC) است.

براي DC کردن ولتاژ متناوب در پايانه رتور از کموتاتور، جاروبک و يا يکسوساز استفاده مي شود.

ديزل ژنراتور
يک ديزل ژنراتور کاترپيلارترکيبي از موتور ديزل و يک ژنراتور الکتريکي (غالباً آلترناتور) است که براي تبديل انرژي الکتريکي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مجموعه ديزل ژنراتورها در مکانهايي بدون اتصال به شبکه توان، مانند مواقعي که نياز ضروري به فراهم کردن توان و انرژي است و نيز زمانهايي که شبکه وجود ندارد، مورد استفاده قرار مي گيرندزماني که شبکه قطع مي‌شود، درست بخوبي کاربردهاي پيچيده تر مانند اوج برش، پشتيباني شبکه و ارسال به شبکه‌هاي توان، انرژي فراهم مي‌شود.
در نظر گرفتن سايز ديزل ژنراتور براي جلوگيري از کم شدن بار يا کمبود توان ضروري است و اين عمل بوسيله الکترونيک مدرن بويژه بارهاي غيرخطي دشوار شده است.

ژنراتور القايي:

در اين نوع ژنراتور سيم پيچي استاتور به مثابه سيم پيچي آرميچر و سيم پيچي ميدان عمل مي کند. هرگاه سيم پيچي استاتور به شبکه AC وصل شود، در شکاف هوايي درون ماشين شار گرداني شکل مي گيرد که تحت سرعت سنکرون مي چرخد. اين شار دوار در سيم پيچ هاي رتور ولتاژ القا مي کند. اگر مدار رتور بسته باشد، در رتور جريان القايي پديد مي آيد. در اثر شار گردان و جريان رتور، گشتاور حاصل مي شود.ژنراتور سنکرون:

در اين نوع از ژنراتور ها سيم پيچي ميدان بر روي رتور قرار دارد و استاتور حاوي سيم پيچي آرميچر است. سيم پيچي ميدان توسط جريان DC تحريک مي شود تا شار در شکاف هوايي درون ماشين شکل گيرد. هرگاه رتور بچرخد، در سيم پيچي آرميچر که در استاتور جاسازي شده است ولتاژ القا مي گردد. جريان آرميچر در اين ماشين ها شار گرداني در شکاف هوايي پديد مي آورد که سرعت دوران اين شار با سرعت چرخش رتور برابر است و لذا به اين ژنراتور ها لفظ ژنراتور سنکرون اطلاق مي گردد. بايد دانست که اين نوع ديزل ژنراتور ها جزو ماشين هاي متناوب (AC) است.
 
منبع : ويکي پي جي